Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας